Vedtekter for Musikkens Venner, Drammen

(vedtatt enstemmig på årsmøte 2. mars 2011)

§ 1. Formål
Musikkens Venner Drammen er en ideell forening som skal vekke interesse for god musikk, arrangere konserter og hjelpe unge lokale musikere til offentlige opptredener. Foreningen er upolitisk. Foreningen kan samarbeide med andre foreninger og personer innen sitt interesseområde.

Foreningen skal stå tilsluttet Musikkens Venners Landsforbund.

§ 2. Medlemskap
Foreningen er åpen for medlemskap for enkeltpersoner, familier, institusjoner, firmaer og foreninger.

§ 3. Kontingent
Det betales en årlig kontingent til foreningen. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

§ 4. Årsmøtet
Årsmøtet holdes normalt i februar måned hvert år, og den regnskapsmessige årsmøteperioden regnes fra 1. januar til 31. desember. Kunngjøring skjer skriftlig til medlemmene, eller på annen forsvarlig måte med minst tre ukers varsel. Sammen med innkallelsen sendes redegjørelse for de saker som skal behandles på årsmøtet. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, sendes styrets leder senest en uke før møtet.

Årsmøtet ledes av en dirigent valgt ved møtets begynnelse eller av styrets leder. Årsmøtet velger også en referent som skriver protokoll fra møtet, samt to medlemmer til å undertegne denne.

Årsmøtet behandler:

 1. Styrets beretning
 2. Årsregnskap
 3. Budsjett
 4. Fastsettelse av kontingent
 5. Valg
 1. valg av leder
 2. valg av sekretær
 3. valg av kasserer
 4. valg av to styremedlemmer
 5. valg av to vararepresentanter
 6. valg av revisor
 7. valg av valgkomité med tre medlemmer

6. Innsendte forslag

Bare medlemmer som har betalt årskontingenten har stemmerett. Skriftlig avstemning gjennomføres dersom noen av møtedeltakerne krever dette. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

§ 5. Styret
Årsmøtet velger styre bestående av fem medlemmer og to vararepresentanter som har møte- og talerett i styret.

Styrets medlemmer velges for en periode av to år av gangen, men vekselvis slik at ikke alle har utløp for sine verv samtidig.

Styret er beslutningsdyktig når tre styremedlemmer inklusiv vararepresentant er til stede. Beslutninger gjøres med alminnelig flertall. Telefon, videomøte og lignende kan benyttes. Styrer fører protokoll fra sine møter. Styret tar opp til behandling saker som hører inn under foreningens formålsparagraf og som reises av medlemmene.

§ 6. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner dette nødvendig eller når minst 2/3 av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkallelsen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles. Ekstraordinært medlemsmøte bør innkalles med minst to ukers varsel.

§ 7. Endring av vedtekter
Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmer.

§ 8. Oppløsning
Foreningens oppløsning kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmer. Avstemningen skal skje skriftlig.