Klassisk Musikkens Venner Drammen

Årsmøte avholdt 20. februar 2013 kl. 18.00 i Børsen

 

Protokoll

19 medlemmer inklusiv representanter for styret deltok på årsmøtet.

Leder Grethe Rojahn åpnet møtet. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Lederen foreslo Aage Norman Eilertsen som møteleder og Liv Evju som møtesekretær, og dette ble bifalt. Møteleder viste til vedtektenes bestemmelser om årsmøtets saksliste og ba om tillatelse til å endre rekkefølgen, slik at punktet Budsjett kom etter punktet Innsendte forslag. Godtatt av forsamlingen.

  1. Årsberetning. Leder Grethe Rojahn refererte styrets årsberetning for perioden 2012. Det fremkom et par rettelser: Under avsnittet Økonomi står det at Musikkens Venners Landsforbund gir støtte på bakgrunn av medlemstallet. Dette er ikke korrekt. MVL gir støtte til konserter uavhengig av medlemstall. Under avsnittet Arrangementer skal det stå at forberedelser til å arrangere 17. mai-forestillingen 2013 krevde mye arbeid, som ble gjort forgjeves i og med at søknaden ble avslått. Årsberetningen ble vedtatt med disse rettelser og tillegg.
  2. Årsregnskap for 2012. Kasserer Leslie Adriaansen la fram regnskapet, som viser et underskudd på kr. 37.903. Han besvarte spørsmål fra forsamlingen og forklarte enkelte poster. Her var det også et par rettelser: Under Sponsorer skal det noteres at Metallhuset ikke er ført opp med noe beløp, men at vi har fått våre programmer trykt der uten vederlag. Ellers var det en feil dato på et arrangement, 9. aug skal være 8. sept. Med disse rettelser og tillegg ble regnskapet vedtatt.
  3. Fastsettelse av kontingent. Styret har diskutert kontingenten uten å komme fram til et omforent forslag. Årsmøtet drøftet problemet og det fremkom to forskjellige forslag til endringer. Det ene ble trukket. Det ble votert over det andre forslaget, som gikk ut på at enkeltmedlemmer skal betale samme kontingent som nå (300 kr.), mens par betaler 500 kr. Forslaget fikk flertall. De nye kontingentsatsene vil gjelde fra 1. januar 2014.
  4. Innsendte forslag. Det var ingen innsendte forslag.
  5. Budsjett for 2013. Kasserer Leslie Adriaansen la fram et budsjett for inneværende år som viste et lite overskudd. Årsmøtet diskuterte tallene og ba styret om å omarbeide budsjettet slik at dette gikk i null. Styret ble også bedt om å undersøke nøye hvilke muligheter som finnes til å søke støtte, særlig fra Norsk Kulturråd. Budsjettet vedtatt med anbefalte endringer.
  6. Valg. Valgkomiteens leder, Solveig Skar, la fram valgkomiteens innstilling, som ble vedtatt med akklamasjon.

Det nye styret har følgende sammensetning:

Leder: Eli Marie Davidsen (ny)

Sekretær: Liv Evju ( ikke på valg)

Kasserer: Lillian Eilertsen (ny)

Styremedlem: Runar Lund (gjenvalg)

Styremedlem: Traute Ingvaldsen (ikke på valg)

Varamedlem: Andjelka Jakovlevic (ny)

Varamedlem: Linda Wolla (ny)

Andre tillitsvalgte:

Revisor: Leslie Adriaansen

Arbeidsutvalg (arrangementskomite): Gro-Elin Lund, Wenche Elisabeth Dahlby

Webansvarlig: Aage Norman Eilertsen

Musikkonsulent: Grethe Rojahn

Møteleder takket valgkomiteen for dens arbeid og foreslo at årsmøtet oppnevnte Grethe Rojahn og Mette Lindberg som nye medlemmer etter Solveig Skar og Sigridur Wilhelmsen, som fratrer. Per Brudevoll blir sittende i valgkomiteen. Årsmøtet bifalt dette.

Til slutt takket Grethe Rojahn og overrakte blomster til nestleder Mette Lindberg som forlater styret etter 10 år. Aage Norman Eilertsen takket Grethe Rojahn og Leslie Adriaansen for deres arbeid i styret og overrakte blomster.

 

Møtet hevet kl 20.15

Liv Evju (s)

møtesekretær

Takk for mange års tjeneste!

Mange gode ord og vel fortjent blomst til Grethe og Leslie